AVG Privacyverklaring Conny Demper Makelaardij


PRIVACYVERKLARING

Conny Demper Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:                  Schuwacht 334

Woonplaats:        2931 BB Krimpen aan de Lek

E-mail:                  info@connydempermakelaardij.nl

Telefonnummer:   0180-590895   


Persoonsgegevens die wij verwerken

Conny Demper Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nummer ID-bewijs
 • Foto's van de woning

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@connydempermakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Conny Demper Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om u te kunnen bezoeken;

 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;

 • Om foto’s te kunnen uploaden op funda of vergelijkbare sites

 • Om de notaris van de wettelijk vereiste informatie te voorzien;

 • Om een factuur voor onze dienstverlening te kunnen sturen;

 • Conny Demper Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Conny Demper Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrijfsnaam invullen) tussen zit. Conny Demper Makelaardij gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Conny Demper Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Categorie A: contactgegevens + B set
 2. Categorie B: contactgegevens + P set
 3. Categorie D: Nationaliteit en geboorteplaats
 4. Categorie K: Beeldmateriaal
 5. Categorie M: BSN/ PGN
 6. Categorie S: Locatiegegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Conny Demper Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (kantoorautomatiseerders), zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Conny Demper Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen maar maakt gebruik van het door VBO geboden mantelcontract ten aanzien van de kantoorautomatiseerders. Daarnaast verstrekt Conny Demper Makelaardij uw persoonsgegevens aan andere derden zoals notariskantoren. Conny Demper Makelaardij heeft geen verwerkersovereenkomsten met de notariskantoren omdat zij geen verwerkers zijn. Gegevens worden i.h.k.v. dataportabiliteit met die notariskantoren gedeeld, dit doen wij echter alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

Conny Demper Makelaardij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of een wettelijke verplichting, maar zal die gegevens nooit doorverkopen. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van Conny Demper Makelaardij geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Conny Demper Makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Conny Demper Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@connydempermakelaardij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Conny Demper Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@connydempermakelaardij.nl.

Inschrijven

Kies een wachtwoord met minstens acht tekens, waaronder een cijfer en een speciaal teken.
Bij het gebruiken van dit formulier ga ik akkoord met het opslaan en verwerken van de door mij opgegeven gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

Mijn zoekprofiel

Maak nu je eigen zoekprofiel

Maak hier je eigen zoekprofiel zodat je bij een volgend bezoek direct kan zien welk passend aanbod we voor je hebben.